REKRYTERING TOREKOV

Torekov

Ett av Skånes många paradis. Visserligen lever Torekov upp på sommaren med alla dess aktiviteter och sommargäster. Men även under det övriga året så är Torekov med omnejd ett idealiskt område för ett bra boende. Det finns många både små och mycket stora företag inom Båstad kommun som är inom räckhåll utan köer och långa pendlingsavstånd. Det lokala näringslivet hävdar sig mycket bra, både inom nationell och internationell konkurrenssynpunkt. 

Axadana är ett rekryteringsföretag som bland annat arbetar på den vackra Bjärehalvön, där Torekov och flera andra trivsamma och gemyliga orter ingår i Båstad kommun. Vi på Axadana utför rekrytering inom olika branscher och befattningsområden. Våra rekryteringskonsulter känner mycket väl till marknaden runt Torekov och hela Bjärehalvön. Vi arbetar ofta med Headhunting, dvs Executive Search. Kontakta gärna oss för att få veta vad vi kan göra inom rekrytering, som just er rekryteringskonsult i trakten kring Torekov och Båstad samt hela Bjärehalvön. Välkommen till Axadana.

Mer om Torekov 

Torekov omnämns i skrift första gången år 1344 under namnet Torechowe. Ortnamnet kan ha flera betydelser. En tolkning är att förlden kommer av Torekovs lokalhelgon Sankta Thora, som i sin tur kan ha att göra med en äldre Tors-kult. En annan förklaring är att förlden har sin grund i det fornskånska ordet thor som betyder höjd. Slutleden är en form av ordet kove med betydelsen hydda, koja eller välvning, syftande på den lilla bukten vid vilken Torekov ligger.

Torekov växte fram på Hovs och Västra Karups gemensamma utmark, vid den enda större naturliga hamnen längst ut på Bjärehalvön och skyddad mot stormar av Hallands Väderö. Platsen användes troligen som släpställe för båtar redan under förhistorisk tid. Orten utvecklades från ett säsongsbetonat fiskeläge till ett läge med fast bosättning och blev så småningom en egen socken. Hallands Väderö har alltid haft en stor betydelse för Torekov. Ön, som nu är naturreservat, har fungerat som resursområde med betesmarker, fiskemöjligheter, tillgång på ved och goda ankringsplatser m.m.

Under tidig medeltid byggdes ett kapell mitt i fiskeläget. Kapellet tillägnades Sankta Thora som var sjöfararnas och de gravidas skyddshelgon. Den blev en helgedom för vallfart och helgondyrkan. Husen under denna tid byggdes med skiftesverk och korsvirke med tak av halm. Gatunätet utvecklades i ett oregelbundet system. Fiske och sjöfart tillsammans med återbruk utgjorde försörjningen. Under 1600-talet ökade sjöfartsnäringen och Torekov växte när skeppare, lotsar, båtsmän och strandridare bosatte sig här.

År 1858 förstörde en omfattande brand stora delar av fiskeläget och 65 familjer blev hemlösa. Kyrkan revs också kort därefter. Återuppbyggnaden resulterade bland annat i ett för fiskelägen ovanligt rätlinjigt gatunät. Tomterna reglerades och en ny kyrka uppfördes utanför bykärnan.

Under andra hälften av 1800-talet blomstrade Torekov vilket även syns på de välbyggda kaptensgårdarna. I slutet av 1800-talet minskade sjöfarten medan fiskerinäringen fick ett uppsving. En grupp konstnärer upptäckte vid samma tid Torekov och Hallands Väderö. De fascinerades framför allt av ljuset och naturen och en konstnärskoloni bildades. Även välbärgade stadsbor upptäckte fiskeläget vilket skapade en ny näring, turismen. Förutsättningarna var goda med ett varmbadhus byggt redan år 1876. Badlivet utökades med badbryggor, kallbadhus och badläkare. Ett givet utflyktsmål var Hallands Väderö. År 1896 invigdes det nybyggda Hotell Kattegatt på platsen för det gamla gästgiveriet, mittemot kyrkoparken med ruinerna av Sankta Thoras kapell. 

Chefsrekrytering Torekov

Axadana utför all rekrytering såsom chefsrekrytering, specialistrekrytering och styrelserekrytering främst med Headhunting och alltid med fasta arvoden. Vi har ett mycket stort och upparbetat nätverk inom näringslivet, samt egna erfarenheter som chefer och ledare inom olika företag och organisationer, givetvis med egen medverkan i företagens ledningsgrupper. 


Axadana är ett rekryteringsföretag som består av rekryteringskonsulter, med ett mycket stort intresse av utvecklingsmöjligheterna och tillväxtmöjligheterna för både våra uppdragsgivares organisationer och medarbetare. Vi arbetar till en mycket stor del med fokus just på chefsrekrytering. 


En bra genomförd chefsrekrytering medverkar till en högre produktivitet via lägre sjukfrånvaro, ökade personliga initiativ och utvecklingsmöjligheter samt givetvis en ökad arbetsglädje och arbetsmoral. En framgångsrik chefsrekrytering medverkar till alla dessa positiva effekter inklusive nya utvecklingsmöjligheter samt bättre och positivare förändringsbenägenhet i organisationen. 
 

Executive Search/Headhunting Torekov

Executive Search är bäst metodik för rekrytering inom chefsrekrytering och specialistrekrytering. Det innebär headhunting av kandidater med rätt personlig profil i kombination med specifika kompetensområden för verksamhetens behov. Denna metodik är normalt den klart bäst lämpade metoden när hastighet, integritet och kvalitet är en förutsättning för att lösa rekryteringen av medarbetare i företagsledningar eller i olika specialistroller. Executive Search är även en mycket grundlig analys av den profil och kompetensområde, som den nya ledaren behöver för att tillföra organisationen den rätta dynamiken.  

Headhunters Torekov

När vi arbetar som Headhunters i specifika uppdrag inom rekrytering, så innebär det samtidigt att våra kandidater är motiverade och känner att rekryteringsprocessen är seriös och meningsfull samt även mycket givande för deras egen del. Oavsett om det gäller chefsrekrytering, specialistrekrytering eller styrelserekrytering, så är givetvis alltid våra kandidaters integritet skyddade och lämnas aldrig ut utan kandidaternas egna medgivanden.

  

Headhunting Torekov

Headhunting är en specifik metod samt en systematisk process för att finna den mest lämpade med hjälp av ett aktivt, systematiskt och målinriktat identifikationsarbete vid bland annat chefsrekrytering, specialistrekrytering och styrelserekrytering.   

Rekrytering via Headhunting kräver en god kunskap om strukturen i näringslivet. Vi har denna kunskap och den förnyas och växer för varje dag. Det krävs en noggrann analys för för att ge svar om var sökning ska ske samt hur bedömning bör utföras. Vi gör kvalificerade personbedömningar och noggranna kontroller i samtliga uppdrag. Vi vet var de mest kompetenta personerna finns och vilken kompetens som utvecklas i olika branscher och organisationer. Därför har vi stort fokus på en effektiv informationshantering.

De mest eftertraktade personerna och intressantaste kandidatämnena finns kanske endast på ett fåtal företag eller i ett begränsat antal som kan vara svåra att lokalisera. De återfinns i regel i olika positioner med stimulerande arbetsuppgifter och svarar oftast ej på platsannonser och återfinns i regel ej heller på de stora rekryteringsajterna på Internet. De måste känna en stimulans och utmaning för att börja hos en ny arbetsgivare. Vi kartlägger systematiskt var relevanta kandidater arbetar idag samt deras intresse för vidare karriärutveckling.

Rekrytering via Headhunting är oftast den enda och bästa möjligheten att nå kandidater i dessa kategorier. Att arbeta med headhunting kräver mångårig vana av egna ledande funktioner inom företag och organisationer. Vi har även till vår hjälp bland annat ett omfattande kontaktnätverk samt en stor chefsbank.Headhunting är effektivt även vid rekrytering på mellannivåer.

Konkurrensen om kvalificerade medarbetare på alla nivår i arbetsmarknaden är mycket stor. Därför krävs mer professionella och effektivare rekryteringsprocesser. Allt fler företag väljer därför numera att använda en professionell rekryteringspartner som är expert på headhunting.

Framgångsrik Headhunting förutsätter ett mycket väl utvecklat kontaktnätverk och en metodik som möjliggör en handplockning av högt kvalificerade personer som regel i kraft av sin framgång mycket sällan aktivt söker ny anställning och nås därför bäst via direktkontakter. Fördelarna med att vi utför rekryteringsprocessen, är att vi gör en professionell rekrytering, som medför ett kort anställningsförfarande. Både de ekonomiska och tidsmässiga omkostnaderna reduceras väsentligt i förhållande till att uppdragsgivaren själv utfört rekryteringen. Vi arbetar målinriktat och säkrar att processen fortlöper kontinuerligt. Kontakta oss gärna om ni vill ha ytterligare information om rekrytering via Headhunting. 

Specialistrekrytering Torekov

Specialister är en viktig kategori medarbetare. De har den kompetens som behövs, både för att företagen skall kunna överleva samt för att skapa  viktig tillväxt. Det är dock ofta brist på specialister i många företag. Även efter en eller flera platsannonser i tidningar och webbannonser. Axadana kan betydelsen av viktiga specialister för näringsliv och organisationer och utför därför i regel specialistrekrytering via Headhunting, dvs Executive Search, för att nå de bästa och effektivaste resultaten för våra uppdragsgivare. Välkommen till Axadana.

Styrelserekrytering Torekov

Rekrytering av styrelseordförande och styrelseledamöter för viktiga roller ingår i våra uppdrag med styrelserekryteringar. Vi utför styrelserekrytering av ledamöter med breda erfarenheter och stora nätverk, i syfte att komplettera den verkställande ledningen. Ett fokus på att skapa större aktieägarvärde har ökat inflytandet i företagen för ägarna samt skärpt kraven på styrelsens integritet och kompetens. Ansvaret för styrelsens ledamöter har ökat, speciellt för dess ordförande. 


Styrelsens sammansättning, kompetens samt sammansättning med rätt balans mellan kvinnor och män är viktig för organisationens framgång och bör därför ges högsta prioritet. Stora krav på en styrelseledamot är; relevant kompetens, personlig integritet och möjlighet att avsätta erforderlig tid. Vårt rekryteringarbete innebär att vi arbetar med rekrytering av personer inom ett flertal branschområden. Det innebär ofta en stor fördel och dessutom även en optimal lösning i en aktuell rekrytering, att anställa en kandidat med breda erfarenheter och intressant bakgrund från andra och kompletterande branscher. Vi är övertygade om att det är av största vikt att vara ytterst noggrann vid bedömningarna av kandidaterna, oavsett om både vår uppdragsgivare och vi själva har god kännedom om de aktuella personerna sedan tidigare. 

 

Axadana är ett oberoende svenskt rekryteringsföretag. Vi arbetar som rekryteringskonsulter med uppdrag inom hela området rekrytering, exempelvis chefsrekrytering, specialistrekrytering och styrelserekrytering. Vi utför krävande rekryteringsuppdrag som Headhunters och är specialister inom området Headhunting, som är en mycket effektiv rekryteringsmetod för dagens krävande arbetsmarknad. Vi arbetar med fokus på specialister, ledare, funktionschefer och styrelseledamöter. Våra uppdragsgivare är gasell-, familje-, mellanstora företag samt stora internationella koncerner och organisationer inom ett flertal branscher i hela Skandinavien.