REKRYTERING 

Board Search, Executive Search samt Search är några av de mest frekventa och effektiva rekryteringsmetoderna inom våra arbetsområden.

Axadana Executive Search

Axadana löser största delen av våra kunduppdrag inom rekrytering via Headhunting som är ett samlat begrepp för Executive Search och Search.

Headhunting

Headhunting är en specifik metod samt en systematisk process för att finna den mest lämpade med hjälp av ett aktivt, systematiskt och målinriktat identifikationsarbete vid bland annat chefsrekrytering.

Board Search

Board Search innebär rekrytering av kvalificerade styreleseledamöter. Se även Styrelserekrytering

Executive Search/Headhunting

Executive Search är bäst metodik inom rekrytering på högre lednings- och specialistnivå. Det innebär headhunting av kandidater med rätt personlig profil i kombination med specifika kompetensområden för verksamhetens behov.

Denna metodik inom rekrytering är normalt den klart bäst lämpade metoden när hastighet, integritet och kvalitet är en förutsättning för att lösa rekryteringen av medarbetare i företagsledningar eller i olika specialistroller.

Executive Search är även en mycket grundlig analys av den profil och kompetensområde, som den nya ledaren behöver för att tillföra organisationen den rätta dynamiken.

Search

Search är motsvarande bästa metodik inom rekrytering av chefer och specialister på olika mellannivåer.

Fördelarna med rekrytering via Search är att det är ett alternativ till traditionell rekrytering med annonsering när verksamheten av olika anledningar önskar diskretion kring en nyanställning samt när uppdragsgivaren vill komma i direkt dialog med kvalificerade kandidater som normalt inte är aktivt arbetssökande.

Search används också med fördel när traditionell annonsering inte når ut till ett relevant segment av kvalificerade kandidater. Det kan vara till speciella tjänster där det finns ganska få kompetenser på marknaden med de rätta kvalifikationerna inom exempelvis utbildning, kurser och näringslivserfarenheter etc, som gör att marknaden är begränsad.

Uppdragsgivarens geografiska belägenhet, tjänste- och produktprogram, image etc, kan påverka så att annonsering inte kommer att få den önskade kandidatprofilen att söka tjänsten, även om den är attraktiv. Search är alltså en mycket effektiv metodik vid rekrytering för att nå potentiella kandidater vid de tillfällen när Selection, dvs annonserad rekrytering, ej förväntas kunna ge tillräckligt bra resultat.

Headhunting

Headhunting kräver en god kunskap om strukturen i näringslivet. Det krävs en noggrann analys för för att ge svar om var sökning ska ske samt hur bedömning bör utföras. Vi gör kvalificerade personbedömningar och noggranna kontroller i samtliga uppdrag. Vi vet var de mest kompetenta personerna finns och vilken kompetens som utvecklas i olika branscher och organisationer. Därför har vi stort fokus på en effektiv informationshantering.

De mest eftertraktade personerna och intressantaste kandidatämnena finns kanske endast på ett fåtal företag eller i ett begränsat antal som kan vara svåra att lokalisera. De återfinns i regel i olika positioner med stimulerande arbetsuppgifter och svarar oftast ej på platsannonser och återfinns i regel ej heller på de stora rekryteringsajterna på Internet. De måste känna en stimulans och utmaning för att börja hos en ny arbetsgivare. Vi kartlägger systematiskt var relevanta kandidater arbetar idag samt deras intresse för vidare karriärutveckling.

Denna sökmetodik är oftast den enda och bästa möjligheten att nå kandidater i dessa kategorier. Att arbeta med headhunting kräver mångårig vana av egna ledande funktioner inom företag och organisationer. Vi har även till vår hjälp bland annat ett omfattande kontaktnätverk samt en stor chefsbank.Headhunting är effektivt även vid rekrytering på mellannivåer.

Konkurrensen om kvalificerade medarbetare på alla nivår i arbetsmarknaden är mycket stor. Därför krävs mer professionella och effektivare rekryteringsprocesser. Allt fler företag väljer därför numera att använda en professionell rekryteringspartner som är expert på headhunting.

Framgångsrik headhunting förutsätter ett mycket väl utvecklat kontaktnätverk och en metodik som möjliggör en handplockning av högt kvalificerade personer som regel i kraft av sin framgång mycket sällan aktivt söker ny anställning och nås därför bäst via direktkontakter. Fördelarna med att vi utför rekryteringsprocessen, är att vi gör en professionell rekrytering, som medför ett kort anställningsförfarande. Både de ekonomiska och tidsmässiga omkostnaderna reduceras väsentligt i förhållande till att uppdragsgivaren själv utfört rekryteringen. Vi arbetar målinriktat och säkrar att processen fortlöper kontinuerligt.

Annonserad rekrytering / Selection

Annonserad rekrytering, (Selection), används när våra kunder har behov att rekrytera medarbetare och som i detta sammanhang vill profilera sig i olika media för att även marknadsföra sig för potentiella kunder samt de egna medarbetarna.

Om det potentiella antalet sökande är stort och organisationens attraktionsförmåga, lokalisering, image, tjänster och produkter etc, gör att tjänsten är attraktiv, så väljs annonserad rekrytering som lämpligast metod.

I detta läge avgörs också om verksamhetens identitet ska vara anonym eller om den ska publiceras i annonsen. Vid öppen annonsering så tas full nytta av att verksamhetens image är attraktiv för de sökande.

Alternativet anonym annonsering eliminerar förhållanden kring verksamhetens lokalisering, profil och image etc. Dessa kan inledningsvis avhålla potentiella sökanden från att söka befattningen. En befattnings innehåll och möjligheter uppväger dock ofta de förhållanden, som inledningsvis gör att sökanden avstår.

Översiktstabell för val av olika rekryteringsmetoder

Situation Branscherfarenhet krävs Branscherfarenhet önskvärd Branscherfarenhet utan betydelse
Få kvalificerade personer tillgängliga Headhunter Headhunter Headhunter samt Selection
Många kvalificerade, intresset dock osäkert Headhunter Headhunter Selection
Många kvalificerade, intresset är stort Headhunter samt Selection via fackpress etc Selection via fackpress och andra media etc Selection

För seniora chefsbefattningar inom vissa branscher, där målgruppen kan vara 10-20 personer så innebär Selection inget mervärde. För befattningar på mellannivå där exklusiv branscherfarenhet inte är ett krav, så är Selection ett värdefullt verktyg för att nå ut till fler och därigenom öka kvaliteten på slutkandidaterna. Källa: Tidskriften Affärsvärlden. (Selection = Annonserad rekrytering).

Mer om vår rekrytering

Vid rekrytering av nya medarbetare är det nödvändigt att först ha gjort grundliga överväganden om bedömningsmål och framgångsfaktorer i förhållande till den aktuella tjänsten. Vår utgångspunkt för personutvärdering är alltid en framtagning av de konkreta kompetenser som krävs för att kunna utföra de arbetsuppgifter och de mål som krävs.

När kompetenskraven är framtagna så kan bedömningsmetoderna väljas. Ingen enskild enkel metod kan enbart utgöra ett tillräckligt värderingsunderlag. Därför kan både intervjuer, test och referenstagningar ge många olika relevanta data till slututvärderingen. Genom att ställa stora krav på metoderna och genom att använda dem på ett etiskt försvarbart sätt så kan man utföra en mer exakt personbedömning och samtidigt säkra att den enskilda personen känner sig respekterad och rättvist behandlad i hela bedömningsförloppet.

Kandidaterna som kvalificerar sig för slutomgången i rekryteringsprocessen blir intervjuade ett flertal gånger för att effektivt säkerställa personligheten och egenskaperna hos den aktuelle personen. Tester baseras på uppdragsgivarens önskemål. I våra rekryteringar utför vi även alltid mycket grundliga referenstagningar samt kompletterande omfattande kontrollprogram.

Etik och Sekretess

Etik och sekretess är några av de viktiga grundkrav som krävs för vårt fungerande samarbete med våra uppdragsgivare och kandidater. Därför delger vi absolut ingen information om våra kandidater till våra uppdragsgivare eller till andra externa kontakter innan kandidatens medgivande. Skriftliga värdeomdömen eller testresultat lämnas ej ut, eftersom de i andra sammanhang kan skada kandidaten. Vi förbinder oss också till helt strikt konfidentiell behandling av uppgifter och förhållanden som lämnas till oss i våra uppdrag. Samtliga dokument och handlingar förvaras dessutom på ett betryggande sätt.

Off Limit

Off Limit innebär för oss att vi helt konsekvent avstår från att söka kandidater i de företag och organisationer som vi har som uppdragsgivare.

Välkommen till Axadana. 

 

 

 

Axadana är ett oberoende svenskt rekryteringsföretag. Vi arbetar som rekryteringskonsulter med uppdrag inom hela området rekrytering, exempelvis chefsrekrytering, specialistrekrytering och styrelserekrytering. Vi utför krävande rekryteringsuppdrag som Headhunters och är specialister inom området Headhunting, som är en mycket effektiv rekryteringsmetod för dagens krävande arbetsmarknad. Vi arbetar med fokus på specialister, ledare, funktionschefer och styrelseledamöter. Våra uppdragsgivare är gasell-, familje-, mellanstora företag samt stora internationella koncerner och organisationer inom ett flertal branscher i hela Skandinavien.